ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH, CẤP GIẤY THAY THẾ GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ TỊCH

Người có quốc tịch Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán có thể đề nghị đăng ký lại việc sinh và cấp lại bản chính giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ tịch (attestation de concordance) dựa trên các giấy tờ do người đề nghị cung cấp và hồ sơ lưu tại Đại sứ quán.

 

1. Đăng ký lại khai sinh

Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh (hoặc cha mẹ) trình diện tại Đại sứ quán, nộp hồ sơ gồm:

 1. Bản sao giấy khai sinh cũ (bản gốc để đối chiếu nếu có);
 2. Tờ khai đề nghị đăng ký lại khai sinh;
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp
 5. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Viêt Nam còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải cung cấp giấy tờ nhập quốc tịch nước ngoài hoặc hộ chiếu mang quốc tịch nước đó. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Việt Nam không còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trước khi đăng ký lại khai sinh.
 6. Trường hợp thiếu các giấy tờ cần thiết, ĐSQ sẽ yêu cầu làm tờ cam kết và có người mang quốc tịch Việt Nam làm chứng. Trên cơ sở cam k?t là l?i ch?ng ĐSQ sẽ điều tra và thông báo kết quả cho người yêu cầu.

2. Đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh

Người có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh (hoặc cha mẹ) trình diện tại Đại sứ quán, nộp hò sơ gồm:

 1. Bản sao giấy khai sinh cũ do ĐSQ cấp;
 2. Tờ khai đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh;
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp.

3. Đề nghị cấp giấy tờ chứng nhận hộ tịch

 1. Bản sao giấy khai sinh (bản gốc để đối chiếu nếu có);
 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ tịch (một bản có dán ảnh) ghi rõ nội dung yêu cầu (chứng nhận họ, tên, chứng nhận thay đổi họ, tên, ngày tháng năm sinh, tên cha mẹ, quan hệ huyết thống với cha me, anh chị em ruột, giấy thay thế giấy khai sinh - “Tenant lieu de l’acte de naissance”);
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy từ cư trú hợp lệ tại Pháp.

Các giấy tờ kể trên đều có thể gửi trả cho người đề nghị qua đường bưu điện nếu có yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, đề nghị gọi số điện thoại 01.44.14.64.00 (từ 9h00 đến 12h00) hoặc số 01.44.14.64.23 (vào các buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).