THỦ TỤC LẬP VĂN BẢN ỦY QUYỀN

1. Để làm thủ tục lập văn bản ủy quyền (hoặc xác nhận chữ ký trên các loại vặn bản tự lập khác như giấy tờ chối thừa kế tài sản, hợp đồng ủy quyền, giấy cho tặng tài sản…, người đứng ủy quyền phải có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán từ 9h30 đến 12h00 cùng bản gốc các giấy tờ tủy thân (hộ chiếu, giấy CMT, giấy thông hành) và bản sao.

Demande d’attestation de rapatriement au Vietnam pour les ressortissants résidant en France (Thủ tục cấp giấy chứng nhận hồi hương)

Demande d’attestation de rapatriement au Vietnam pour les ressortissants résidant en France (Thủ tục cấp giấy chứng nhận hồi hương)

Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler au numéro 01.44.14.64.21 ou 01.44.14.64.00 (9h00-12h00, 14h00-18h00).

Để biết thông tin chi tiêt, xin vui lòng gọi theo số điện thoại 01.44.14.64.21 hoặc 01.44.14.64.00 (9h00-12h00, 14h00-18h00).